WAHLGRENIS              

    

...věci mezi nebem a zemí...

 


     REGISTRACE       Přihlášení

Smaragdová deska
Je pravdivé, je jisté, je skutečné, že to, co je dole, je jako to, co je nahoře
a to, co je nahoře, je jako to, co je dole, aby dokonány byly divy jediné věci.

A jako všechny věci byly učiněny z jediného, za prostředkování jediného,
tak všechny věci zrodily se z této jediné věci přizpůsobením.

Slunce je jeho otcem, měsíc je jeho matkou,
vítr nosil jej ve svých útrobách, země je jeho živitelkou.

On je otcem universálního telesmatu celého světa.
Jeho síla je celá, když byla proměněna v zemi.

Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a nanejvýš moudře.

On vystupuje ze země k nebi a zase znova sestupuje s nebe na zemi
a přijímá sílu věcí hořeních a doleních.

Takto budeš míti slávu celého vesmíru;
veškerá temnota prchne před tebou.

Tu sídlí síla, ze všech sil nejmocnější, která překoná každou jemnou věc
a pronikne každou věc pevnou.

Takto stvořen byl vesmír.
Odtud vzejdou přizpůsobení podivuhodná, jichž způsob je zde.

Proto byl jsem nazván Hermes Trismegistos,
maje tři části filosofie celého vesmíru.

Co jsem pověděl o magisteriu Slunce, je úplné.


(Přeložil Pierre de Lasenic)


Čti, a přemýšlej o tom, co jsi četl.
Jestliže z toho nic nemáš, čti tu samou knihu znovu, pak čti jiné knihy; neboť ta poslední, kterou přečteš, ti dokáže vysvětlit smysl všech ostatních stejným způsobem jako ty, jež přečteš jako první, ti umožní pochopit ony následující.
Přeji hezký večer
Blanka 08.03.2005


Milá Wahlgrenis,
objevila jsem tento překlad.
Myslím, že patří do mozaiky tajemna o smaragdových deskách.
Přikládám čtení a jsou v něm ukryta nesmírná moudra života.
Se sluníčkem zdraví
Berunka 11.06.2006


Thóthovy Smaragdové desky
originální úvod od Doreala

"Historie desek, přeložených na následujících stranách je velmi zvláštní a sahá za hranice chápání moderních vědců. Jejich stáří je ohromující. Doba jejich vzniku se datuje až do roku 36 000 př. n.l. Jejich autorem je Thoth, atlantský kněz a král, který založil kolonii v Egyptě po tom, co se jeho domovina potopila. To on postavil Velkou pyramidu v Gíze, chybně připisovanou Cheopsovi (viz. The Great Pyramid od Doreala). Do nich ukryl své znalosti starověké moudrosti a také úzkostlivě opatrované tajné záznamy a pomůcky starověké Atlantidy. Asi po 16 000 let vládl starověkému egyptskému národu, asi od roku 50 000 př.n.l. do roku 36 000 př.n.l. Během této doby on a jeho pomocníci pozvedli barbarskou rasu, k níž se usadili, na úroveň vysoké civilizace. Thoth byl nesmrtelný. Podařilo se mu porazit smrt. Umíral jen tehdy, když si to sám přál a ani tehdy ne skrz "běžnou" smrt. Jeho nesmírná moudrost z něj učinila vládce mnoha Atlantských kolonií, včetně těch v Jižní a Střední Americe.
Když se naplnil jeho čas a měl z Egypta odejít, postavil Velkou pyramidu nad vchodem do Velkých síní Amenti. Tam umístil své záznamy a jmenoval strážce svých tajemství z řad svých nejvyšších lidí. Později se z nástupců těchto stráží stali pyramidoví kněží, kterými byl Thoth ustanoven jako bůh moudrosti, Velký soudce a zapisovatel, všech těch, kteří v dobách temnoty následovali jeho cestu. Podle legendy se síně Amenti staly podsvětím, příbytky bohů, kam odcházela duše zemřelého po smrti k poslednímu soudu.
Během pozdějších věků se Thothovo ego převtělovalo do těl jiných lidí, způsobem popsaným na Smaragdových deskách. To se stalo třikrát, poslední vtělení je známo jako Hermes - třikrát zrozený. Během této inkarnace po sobě zanechal spisy, známe moderním okultistům jako Smaragdové desky - pozdější a méně rozsáhlá interpretace starověkých mystérií.
Desky přeložené v tomto díle je oněch zbylých deset, ponechaných v Cheopsově pyramidě pod ochranou kněžích. Z praktických důvodů jsou rozděleny do třinácti částí. Poslední dvě desky jsou svým významem tak důležité a dalekosáhlé, že je v současnosti zakázáno je zveřejňovat široké veřejnosti. Z toho, co o nich víme, obsahují tajemství, která mají nezměrnou hodnotu pro člověka, který se bude vážně zabývat jejich studiem. Nestačí je přitom přečíst jen jednou, ale stokrát.

Jen tak je možné odhalit jejich skutečný význam. Příležitostné čtení odhalí čtenáři záblesky krásy, ale intensivní studium otevře hledajícímu oceány moudrosti.

Teď pár slov o tom, jak se přihodilo, že tyto mocná tajemství byla odhalena současným lidem po tak dlouhé době skrývání.
Zhruba v roce 1 300 př. n.l., byl Egypt - starověký Khem, zmítán nepokoji. Mnoho skupin kněží bylo posláno do jiných částí světa. Byli mezi nimi i někteří z pyramid, kteří s sebou nesli Smaragdové desky jako talisman. Pomocí něho mohli dokazovat svou autoritu nad méně vyspělými kněžskými společenstvy národů, potomků z Atlantských kolonií. Podle legendy dávají desky svému nositeli zákonnou moc přímo od samotného Thotha. Jedna část kněží s Deskami odešla do Jižní Ameriky, kde nalezli prosperující národ - Maye. Ti si stále uchovali mnoho ze starověké moudrosti. Zde se kněží z Egypta usadili a zůstali.

V desátém století Mayové plně osídlili Yukatán a desky byly umístěny pod oltář jednoho z chrámů boha slunce. Po podrobení Mayů hordami Španělů zůstala města opuštěna a poklady chrámů zapomenuty.

Je důležité si uvědomit, že Velké egyptské pyramidy byli a stále jsou chrámem zasvěcení do mystérií. Ježíš, Šalamoun, Apollón i jiní byli zasvěceni právě zde.

Autor (který je napojen na "Great White Logde" (Velká bílá lóže), která také pracuje skrz pyramidové kněžství) byl pověřen objevením a navrácením starověkých Desek do Velké pyramidy. A to se také po mnoha útrapách povedlo. Před jejich navrácením dostal povolení k jejich překladu a ponechání si kopie moudrosti vyryté do Desek. To vše se stalo v roce 1925 a pouze nyní bylo uděleno povolení, aby byla část zveřejněna.

Očekávám, že se nad tímto bude mnoho lidí ušklíbat. Jen opravdový student bude číst mezi řádky o obdrží opravdovou moudrost. Jestli je ve vás světlo, pak světlo, které vytesalo tyto Desky vám i odpoví.

A nyní ještě pár slov k fyzikální stránce Desek. Skládají se z dvanácti desek smaragdové zeleně. Jsou tvořeny substancí vytvořenou alchymickou transmutací. Jsou nezničitelné, odolné vůči všem živlům a substancím. Jejich atomová a pórová struktura je stálá, nepodléhá žádným změnám. V tomto ohledu její tvůrci porušili materiální zákon ionizace. Na Deskách jsou vyryty znaky v jazyce starověké Atlantidy. Tyto znaky reagují na stejně naladěné myšlenkové vlny. Uvolňují odpovídající mentální vibrace v mysli čtenáře. Desky jsou dohromady spojeny obručí ze slitiny zlaté barvy, upevněné táhlem ze stejného materiálu. To je vše o jejich vzhledu. Vědění v nich ukryté je základem starověkých mystérií a ten, kdo je čte s otevřenými smysly a duší, může svou moudrost zvýšit až stonásobně."

Český OSUD Smaragdové desky průběžně překládá
Zdroj: http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=4748

Ukázky z překladů:

TABULKA III.: KLÍČ K MOUDROSTI

,Thóth Atlantský,
teď vzdávám se své moudrosti,
vzdávám se svého vědění,
a vzdávám se své moci.
Vše dávám dětem člověka bez omezení.
Nechť i oni toto dále předávají,
aby zakusili onu moudrost
kdy závoj noci po celém světě náhle bude prozářen.

Moudrost je silou a síla moudrostí,
vždy jeden s každým novým, společný celek posílí.

Nebuď pyšný na svou moudrost, ó člověče,
rozmlouvej s neznalým stejně jako s moudrým.
Pokud někdo dojde k stromu poznání,
naslouchej mu a dbej ho, neboť moudrost je vším.

Nemlč, když zlo je vydáváno za Pravdu,
jako že slunce svítí nade vším.
Ten, který překročí Právo bude potrestán,
neb pouze skrze něj přichází svoboda člověka.
Nepodporuj strach, neboť strach je pouto,
pouto, které vždy ke tmě poutá člověka.

Naslouchej svému srdci po život svůj celý,
čiň více, než určeno Ti jest.
I pokud získáš bohatství,
pak poslouchej své srdce,
neb nic z toho nebude Ti platné,
pokud Tvé srdce bude znavené.
Umenšuj sebe, nikoli však čas,
kdy jemu nasloucháš.
To činíš-li, svou duši odmítáš.

Ti, kteří jsou pozorní, z té cesty nesejdou,
však ti, kteří zbloudí, jen těžko hledají cestu přímou.
Pokud jdeš mezi lidi, tvoř si,
Lásku, kde srdce začíná a končí.

Pokud někdo k Tobě přijde pro radu,
dopřej mu svobodné promluvy,
že věc, kvůli které přišel,
smí být učiněna.

Pokud snad váhá otevřít Ti srdce své,
toť proto, že činíš chybu, Ty, soudce.

Neopakuj marnivou řeč,
ani jí však nenaslouchej,
neboť toť promluva jednoho
a v nerovnováze.
Nemluv více o tom, nechť může před Tebou poznat moudrost.

Mlčení má prospěch velký,
však z mnoha řečí nevytěžíš nic.
Nechval své srdce před dětmi lidí,
neb níže než v prach se Ti obrátí.

Pokud se Ti bude mezi lidmi dařit,
budeš veleben za moudrost a vlídnost.
Jestliže budeš zkoumat povahu přítele,
neptej se jeho druhů,
ale buď nějaký čas jednoduše s ním.
Debatuj s ním,
skrze slova a postoje otestuj mu srdce.

Ten, který vstoupí do studnice, zas musí vystoupit,
a věci, které jsou Tvé, musí být s přítelem sdíleny.

Vědomosti jsou považovány bláznem za neznalost,
vždyť věci přínosné, jsou pro něj škodlivé.
Žije ve smrti.
Toť jeho chléb.

Mudrc nechá své srdce přetékat,
však ústa svá nenechává povídat.
Ó člověče, přikloň se k hlasu moudrosti;
přikloň se k hlasu světla.

Tajemství existují v Kosmu
jejichž odhalení naplní svět svým světlem.
Nech toho, kdo se osvobodí od pout tmy,
poprvé užasnout nad hmotným z nehmotného,
ohněm ze země;
protože Ty víš, že tak jako země sestupuje k zemi,
tak stejně i oheň vzestupuje k ohni
a stává se s ním celistvý.
Ten, kdo zná a ví, že uvnitř oheň dlí,
ten sám vystoupá k věčnému ohni,
a právě tam splyne v život věčný.

Oheň, vnitřní žár,
je nejtvořivější ze všech sil,
neboť přemůže veškerý vzdor
a pronikne ke všemu na Zemi.
Člověk roste pouze tím, když překonává odpor,
proto i Země klade odpor člověku,
jehož by jinak nebylo tu.

Všechny oči stejný obraz nespatří,
vždyť když jednomu se jeví objekt
formy a barvy té,
jiným očí zas zcela onaké.
A stejně tak věčný oheň,
mění barvu od jedné k druhé,
a nikdy stejný není žádný další den.

Proto já, Thóth, mluvím ze své moudrosti,
že pro člověka jasně plane
temnou nocí oheň;
ten nikdy v temném závoji neuhasne,
ten nikdy závojem noci neuhasne.

Do lidských srdcí nahlédl jsem svou moudrostí,
a spatřil je v zajetí otroctví sváru.
Vysvoboď z léčky svůj oheň, Ach bratře,
v případě, že je pohřben v noci stínu!

Teď pozorně naslouchej, ó člověče, a slyš tato moudra:
Kde ustává jméno a forma?
Pouze ve vědomí, neviditelná,
nekonečná zářivého jasu síla.
Teprve ty formy, jež projasňováním si vytvoříš,
pak reálné důsledky svých příčin uvidíš.

Člověk je hvězdou, svázanou v těle,
až do úplného konce,
kdy po tuhém boji náhle uvolněn je.
Pouze tím lopocením a zápasem,
naplníš hvězdu ve svém nitru,
tak vykvést lze novým životem.
Ten, kdo zná počátek věcí,
již volný a hvězdný je v hájemství noci.

Pamatuj, Ó člověče, že vše, co existuje,
je pouze jinou formou toho, co není.
Všechno projevené přechází z jednoho hned v druhé,
výjimkou nejsi Ty, ani ostatní bytí.

Cti Zákon, neboť vše jest Zákonem.
Nehledej vůbec tam, kde zákon není,
toť šálivý zákon smyslů iluzí,
Moudrost vždy přijde ke všem svým dětem,
i když toť vlastně oni, kdo do ní vcházejí.

Po celé ty věky,
světla byla ukryta.
Teď vzbuď se, Ó člověče, a prohlédni!
Já cestoval hluboko do mystérií života,
kde sháněl a hledal jsem to, co je skryté.

Slyš, Ó člověče, a prohlédni.
Hluboko, kde zemské kůra,
tam v Síních Amenti,
já spatřil mystéria, která Tobě zůstala skryta..

Často jsem procházel průchodem v hluboké hlubině,
a viděl to Světlo, jenž Životem je mezi lidmi.
Někde tam, kde květiny Života věčně žijí,
hledal jsem srdce a mystérium člověka.
Však shledal jsem, že ten žije v temnotách,
a světlo velkého ohně až uvnitř nich ukryté má.

Před Pány ukrytých Amenti naučil jsem se moudrosti,
jež předávám dál lidem.

Jsou mistry obrovské Posvátné moudrosti,
přinesené z budoucna konce nekonečna.
Je sedm jich, Pánů Amenti,
nejvyšších vládců Dětí Jitra,
Slunce cyklů, Mistři Moudrosti.

Nejsou stvořeni jako děti člověka?
TŘI, ČTYŘI, PĚT A ŠEST, SEDM,
OSM, DEVĚT jsou tituly Učitelů člověka.

Z daleké budoucnosti, teprve se tvořící,
přišli učit děti člověka.
Žijí navždy, zatím neživí,
nespoutáni s životem, nezávislí na smrti.

Vládnou provždy svou trvalou moudrostí,
spojeni a přece nespojeni s temnými Síněmi Smrti.
Mají v sobě život, takový, který není životem,
nezávislí na ničem jsou Pánové VŠEHO.

To od nich vyšlo Slovo,
nástroje moci, kterou všichni mají.

Jsou obrovského vzezření,
a přesto zůstávají drobní,

stvořeni tvořením, známí a přesto vně vědění.

TROJKA drží klíč ke skryté magii celé,
je stvořitelem Síně mrtvých;
vysílá vpřed sílu, ve tmě ukryté,
duše dětí člověka tímto vždy zaváže
posílá tmu, a tou svazuje sílu duší,
pro děti člověka vše negativní řídí.

ČTYŘKA jest tím, který moc ztrácí.
Je pánem Života dětí člověka.
Světlo je jeho tělo, plamen pak vzezření;
vysvobozuje duše dětí člověka.

PĚTKA je mistr, Pán veškeré magie -
Klíč ke Slovu, které uvnitř lidí se chvěje.
ŠESTKA je Pán Světla, skrytá cesta,
směr duší dětí člověka.

SEDMIČKA je ten, kdo Pánem nekonečna jest,
mistr Vesmíru a klíče Věků.

OSMA jest tím, kdo pokrok řídí;
váží a narovná vždy cestu všech lidí.

DEVÍTKOU otec je obřího vzezření,
mění a utváří vždy z toho, co není.

Medituj nad symboly, které Ti dávám.
To jsou ty klíče,
leč člověku dost skryté.
Miř vždy vzhůru, Ó Duše jitra.
Stáčej své myšlenky vzhůru do Života a Světla.
Najdi ty klíče k číslům, co Ti dávám,
vydej se na cestu života životem.
Hledej vždy s moudrostí.
dovnitř nechť proudí Tvá myšlenka.
Neuzavírej svou mysl před květinou Světla.
Umísti ve svém těle obraz myšlenkou stvořený.
Přemýšlej o číslech, jež vedou Tě životy.
Čistota je cesta k tomu, kdo je moudrý.
Otevřte bránu k Světelnému Království.
Vyšlehněte svůj plamen, jako Slunce rán.
Uzavřete temnotu a žijte pouze den.
Pohlédni na sebe, Ó člověče,
jako na část svého bytí,
Sedm kdo jsou, ale nejsou, jak se zdá.
Odkryl jsem, člověče, dnes Ti svá moudra..
Následuj směr, kterým vedu Tě já.
Velmistři Moudrosti,
SLUNCE RANNÍHO SVĚTLA a ŽIVOTA,
pro děti člověka.
© Wahlgrenis 07.03.2005

Dobrý den, Wahlgrenis.
někde na Vašich stránkách jsem četla o smaragdových deskách...
Teď jsem na jiných stránkách také našla pár informací , tak jen posílám pro zajímavost.
Anveno 20.10.2010


© 2004-2020 Wahlgrenis Zveřejněné materiály jsou chráněny autorským zákonem. Kopírování a šíření jakékoliv části obsahu bez svolení autora je zakázáno.